Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNE FERIE Z BERGSONEM”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Aktywne ferie z Bergsonem” przeprowadzony w Internecie na profilu firmy BERGSON na portalu Facebook i Instagram
 2. Organizatorem konkursu jest BERGSON POLSKA SP Z O O, NIP: 8952082848 REGON: 364574578. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
 3. Celem Konkursu jest promocja marki BERGSON.
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet w serwisie Facebook i Instagram. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.01.2022 o godzinie 12:00 i kończy w dniu 27.02.2022 o godzinie 23:59.
 8. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników serwisu Facebook oraz Instagram, którzy polubili fanpage znajdujący się na Stronie konkursowej.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do akcji konkursowej dostępnej na stronie Facebookowej BERGSON.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są Organizator oraz jego pracownicy, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe zamieszczone w Poście konkursowym z dnia 20.01.2022.

§3 Terminy i zasady konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.01.2022 o godzinie 12:00 i kończy w dniu 27.02.2022 o godzinie 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i opublikowaniu zdjęcia pokazującego aktywne spędzanie czasu w czasie zimowych ferii oraz opisać dlaczego aktywność i sport są ważne w życiu Uczestnika.
 3. Uczestnik może wstawić wiele zdjęć, ale tylko pierwsze będzie brane pod uwagę.

 

 1. Zwycięzcy wybierani są przez Jury. Nagrodzone będą trzy osoby na podstawie kreatywności udzielonej odpowiedzi.
 2. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto Facebookowe i Instagramowe. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
 3. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 4. Uczestnik konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz, że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują jej prawa do korzystania z przesłanego zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na Facebooku/Instagramie) na Stronie Konkursowej.
 6. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook oraz Instagram.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych komentarzy, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.

§4 Zwycięzcy i nagrody

 1. W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech Uczestników wyłonionych przez Jury pod koniec każdych dwóch tygodni trwania ferii zimowych. Jury, wybierając zwycięzców będzie kierowało się kreatywnością i oryginalnością umieszczonego przez niech zgłoszenia. W skład Jury wchodzą trzy osoby powołane przez Organizatora.
 2. Nagrodami w konkursie są produkty:

3x Wybrana kurtka narciarska dostępna na stronie www.bergson.pl o maksymalnej wartości 1199 zł

Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 1. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.
 2. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama.
 3. Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych adresowych.
 4. Zwycięzcy zostaną wybrani w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 5. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 7. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Facebookowej: BERGSON @bergsonofficial oraz na stronie internetowej www.bergson.pl
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiada on profil fikcyjny.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, ani inny z nim związany.