Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

REGULAMIN KONKURSU – Bergson Winter Camp

REGULAMIN KONKURSU

Bezpieczeństwo w górach z Bergsonem

§1. Postanowienia ogólne

1. W celu promocji marki Bergson organizuje się konkurs (dalej: „Konkurs”) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora wskazanego w ust.3.

3. Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, odpowiada firma Bergson Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Paprotnej 3A, 51-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000624920, wpłacony kapitał zakładowy 500 000,00 zł., REGON 364574578, NIP 8952082848.

4. Konkurs odbywać się będzie w terminie 26-.02.2.03.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej w dniu 05.03.2021 o godzinie 23:00

5. Konkurs będzie ogłoszony przed (drogą mailową) i w trakcie wydarzenia Soliści Winter Camp na Turbaczu w dniach 26-28.02.2021.

6. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu na profilu marki Bergson – @bergson.outdoor

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność formy oraz wyniku konkursu z oczekiwaniami Uczestnika konkursu (dalej: Uczestnik).

8. Regulamin stanowi podstawę prawną akcji oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników.

9. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.bergson.pl

§2. Zasady ogólne akcji

1. Uczestnikiem konkursu (zgłaszającym pracę) może być uczestnik wydarzenia Soliści Winter Camp na Turbaczu 26-28.02.2021, posiadający konto w serwisie Instagram.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnera, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.

3. Ustala się następujące, ogólne zasady uczestnictwa w akcji

a) aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania konkursu spełnić

następujące warunki:

– zapoznać się z regulaminem konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

Organizatora, Partnera i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego

zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu akcji. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

– wykonać zadanie konkursowe, czyli używając swojego konta w portalu Instagram dodać własne zdjęcie z produktem marki Bergson (krem ochronny SPF 50+) wraz z podpisem odpowiadającym na pytanie konkursowe: Co pozwala Ci się czuć w górach bezpiecznie? I oznaczeniem profilu marki.

4. W konkursie można brać udział do godziny 24:00 dnia 02.03.2021.. O zachowaniu terminu udziału w konkursie decyduje data i godzina odnotowana wpisu na serwisie Instagram.

5. Jeden Uczestnik może dodać do konkursu nieograniczoną liczbę zdjęć.

6. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

7. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3 Przystąpienie i uczestnictwo w konkursie

1. Podstawą przystąpienia do konkursu jest dodanie zdjęcia z właściwym opisem i oznaczeniem poprzez portal Instagram.

2. Zgłoszenia w konkursie mogą być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem portalu Instagram.

3. Po zakończeniu konkursu jury dokonuje weryfikacji Zgłoszeń, a następnie wybiera Zwycięzcę. Wyniki jury podaje do wiadomości na swoim profilu

5. W konkursie brać udział można tylko z kont Instagramowych. Zgłoszenia z kont fikcyjnych, nieistniejących lub będących drugimi oraz kolejnymi w kolejności kontami danej osoby, mogą być skasowane w procesie weryfikacji Zgłoszeń na podstawie niezgodności z regulaminem konkretnego portalu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej Zgłoszeń, kasowania Zgłoszeń

oddanych nieprawidłowo lub przez złamanie zasad Regulaminu, oraz wykluczania z Konkursu Uczestników w razie stwierdzenia, że sposób, w jaki uczestniczyli w konkursie, narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

§4 Prawa Autorskie

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęć i treści (utworów), które zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

3. W przypadku, w którym użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do

czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udzielenie licencji

musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

ogłoszenia wyników.

§5 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w Konkursie

  1. Nagrodami w konkursie są trzy vouchery do wykorzystania w sklepie internetowym www.bergson.pl na kwotę:

1. Miejsce: 300 zł+ zestaw specjalistycznych produktów do pielęgnacji i impregnacji sprzętu, odzieży i obuwia.

2. Miejsce: 200 zł+ zestaw specjalistycznych produktów do pielęgnacji i impregnacji sprzętu, odzieży i obuwia.

3. Miejsce: 100 zł+ zestaw specjalistycznych produktów do pielęgnacji i impregnacji sprzętu, odzieży i obuwia.

2. W swoim wyborze Jury, składające się z przedstawicieli organizatora będzie kierowało się oryginalnością i kreatywnością autora i sposobem ujęcia tematu podanego w zadaniu konkursowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszeń i treści w nich ujętych.

4. Nagroda przekazana będzie na koszt Organizatora

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności

doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych podanych przez

Uczestnika, niewysłania pisemnej zgody na udzielenie Organizatorowi licencji (paragraf 5), bądź z

innych powodów, za które Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności.

§6 Inne postanowienia

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami, a Organizatorem będą rozstrzygane

przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków akcji, o których

Uczestnicy zostaną poinformowani. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w aplikacji.

3. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a

także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane przez

Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika.

4. Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje

dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie.

5. We wszystkich sprawach dotyczących akcji, a nieuregulowanych Regulaminem, mają

zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi

postępowania reklamacyjnego.

6. W związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji Organizator i Partner nie ponoszą

odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza dotrzymaniem warunków tego regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.02.2021

8. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora i Partnera

względem Uczestników akcji.